Odbor strukturálních fondů MVČR

Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ

Příprava žádosti o dotaci v OP LZZ

Tento kurz je určen pro potenciální žadatele projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osy 4 – Veřejná správa a veřejné služby, tedy především pro vedoucí projektů, manažery a další osoby, které se zabývají plánováním a řešením jednotlivých fází projektového řízení.

Kurz obsahuje přehledně uspořádaný výčet základních informací úzce spojených s projektovým managementem, teoretické vstupy s jejich praktickým dopadem na celý proces a příklady z praxe. Účelem je srozumitelným způsobem a často za pomoci praktických příkladů přiblížit složitost procesu přípravy projektů.

Tento kurz přináší základní přehled o nutných úkonech, jejichž cílem je úspěch žadatele při přípravě a předložení projektové žádosti, a potřebné kroky ke zdárné realizaci a udržitelnosti projektu za předpokladu získané finanční podpory na jeho řešení. Zkušenosti z již uzavřených výzev ukazují, že projekty bývají předloženy v nízké kvalitě. U grantových projektů byla jedna třetina projektů vyřazena, u individuálních pak byla více jak polovina vrácena k dopracování. Toto je důvodem nejen zdržení čerpání finančních prostředků, ale i prodlužování hodnotícího procesu a tedy schvalování projektů.