Odbor strukturálních fondů MVČR

Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace

Řízení projektů v OP LZZ a jejich administrace

Tento kurz je určen pro realizátory projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost prioritní osy 4 – Veřejná správa a veřejné služby, tedy především pro vedoucí projektů, manažery a další osoby, které se zabývají plánováním a řešením jednotlivých fází projektového řízení.

Kurz obsahuje přehledně uspořádaný výčet základních informací úzce spojených s projektovým managementem, teoretické vstupy s jejich praktickým dopadem na proces projektového řízení. V kurzu najdete informace o zahájení projektu a sledování harmonogramu projektu, pravidlech pro správné řízení projektového týmu, zásadách monitoringu projektu a předkládání monitorovacích zpráv, zpracování žádostí o platbu, vedení účetnictví, řízení změn v projektu podle toho, zda jde o podstatné či nepodstatné změny, způsobech provádění kontrol projektu, uchovávání dokumentace k projektu a správném provádění publicity projektu.

Účelem kurzu je srozumitelným způsobem, a často za pomoci praktických příkladů, přiblížit složitost procesu řízení projektů. Kurz byl vytvořen s cílem objasnit základní principy a úkony řízení projektů v souladu s trendy moderního projektového managementu v jejich obecném a praktickém pojetí, a proto je pro názornost a praktickou využitelnost doplněný o návody na řešení různých situací vznikajících při řízení projektu.